FőoldalHivatalosÉletünkMúltunkSzabadidős helyszíneinkKapcsolatFelvételiElektronikus naplóÉtkezési digitnapló
Főoldal  Hivatalos  Alapítvány, egyesület  Pax et Bonum Egyesület  Alapszabály

Alapszabály

A „PAX ET BONUM”
 ESZTERGOMI FERENCES DIÁKEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A " Pax et Bonum" Esztergomi Ferences Diákegyesület (nyilvántartási szám: Komárom Esztergom Megyei Bíróság 483.) alapszabályt módosító közgyűlésén az egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: „Pax et Bonum” Esztergomi Ferences Diákegyesület

Székhelye: 2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.

Működése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.

Jelmondata: Pax et Bonum

Címere: azonos a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium címerével

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti

társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja:

- öregdiák-barátság ápolása

- diákhagyomány ápolása

- szellemi javak gyarapítása

- vallásos keresztény emberhez méltó élet biztosítása, segítése

- az Alma Mater erkölcsi és anyagi támogatása

- a magyarságtudat megőrzése és erősítése.

3. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki legalább egy tanévet a gimnáziumban töltött el, aláírja a belépési nyilatkozatot, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre.

3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésévei vagy kizárással, vagy automatikusan, ha a tag két egymást követő évben nem fizet tagdíjat.

5. Akilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

6. Aközgyűlés titkos, minősített szavazattöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

7. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről tanácskozási javaslattételi jelleggel a közgyűlés döntéshozatalában. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

8. Atagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg. Az egyesület tagja köteles közreműködni az egyesületi célok megvalósítása: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

9. AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés (továbbiakban: közgyűlés). A közgyűlés a végzett osztályok által delegált egy-egy fő összessége és a megyei vezetők, akik az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthetnek. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a küldöttek fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

9.2. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a közgyűlés kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

10. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

10.1. Az Egyesület képviseleti szervei:

Az Egyesület képviseletét a közgyűlés által választott 7 főből álló elnökség látja el. Az elnökség tagjai a mindenkori igazgató, aki egyben az Egyesület elnöke is. Az elnök helyettesét és titkárát (az elnök javaslatára) valamint négy további tagját (bármely közgyűlési tag javaslatára) a közgyűlés választja.
A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.
Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és a megillető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
Az elnökség minimum öt tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 7 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

10.2. Az elnök jogai és kötelességei:

- a közgyűlést bármikor összehívhatja,

- a tagság pénzéről a kezelőket elszámol tat ja,

- a kiadások számláit ellenőrzi,

- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,

-a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,

- a tagságtól, illetve más személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,

- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

10.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:

- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

10.4. A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei:

- az Egyesület pénzállományának kezelése,

- a számlák kezelése és nyilvántartása,

- a pénztárkönyv vezetése,

- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,

- a számlák hitelességének ellenőrzése.

11. Atitkár mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

12. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

13. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult. A képviselő rendelkezik az Egyesület számlája felett is.

14. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összeggel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyona a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumra és Kollégiumra száll.

14.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.14.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására adja át, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

16. Ajelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Ezt az módosított alapszabályt az Egyesület 2001. március 3. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

 

Kelt- Esztergom, 2001. március hó 3. nap. Tokár Imre

 

János atya

 

OK
Hírek
MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ
Holló-Szabó Ferenc Ericsson díjas
Liliomfi színdarab bemutatója
Steindl Ábel imázsfilmje
Nyári tábor 2019
A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP PROGRAMJA
Látogatás a Fresenius Dialízis Központba
0

Ismerd meg az iskolát!

0

Facebook

0

Érettségi találkozó

Felvételi tájékoztató

0
All rights reserved © 2013.